Veiligheid, Gezondheid en Milieu

HSE beleidsverklaring – Samen gezond en veilig

Onze ambitie is helder: we willen ons proactief opstellen, onze productieprocessen optimaliseren en inzetten op energie-efficiëntie en klimaat-neutraal zijn in 2030. Dat alles in een prettige, veilige en gezonde werkomgeving waar onze medewerkers met plezier samenwerken aan het leveren van onze kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten. We willen volledig in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving en geen overlast veroorzaken in onze omgeving. Om die ambitie waar te maken, is ons beleid gericht op het:

  • zorgdragen voor de veiligheid en gezondheid van al onze medewerkers en derden (waaronder contractors, stagiaires, bezoekers);
  • zoveel als mogelijk voorkomen van invloeden van onze bedrijfsvoering op mens en milieu in onze omgeving;
  • identificeren en beheersen van risico’s die samenhangen met onze bedrijfsvoering door het borgen van een hoog beschermingsniveau;
  • voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit;
  • beschikbaar stellen van voldoende middelen.

We verbeteren en borgen onze werkprocessen en HSE prestaties continue door het toepassen van de Plan-Do-Check-Act cyclus van Deming. We borgen de kwaliteit van onze hoogwaardige en duurzame producten door te voldoen aan de Good Manufacturing Practice+ (GMP+ certificaat).

We streven naar een veiligheidscultuur waarbij onze werknemers de risico’s die werkzaamheden met zich mee brengen herkennen en weten hoe ze veilig kunnen werken. We identificeren en evalueren onze risico’s en richten systemen in om risico’s te beheersen. Ons veiligheidsbeheerssysteem (VBS) is gebaseerd op 17 veiligheidsmanagement­procedures (VMP’s), die invulling geven aan de eisen vanuit BRZO 2015.

Het lijnmanagement neemt verantwoordelijkheid voor de implementatie van het HSE-beleid. Dat betekent in de praktijk dat zij het beleid actief uitdragen, dat ze training en opleiding faciliteren, dat ze de benodigde middelen ter beschikking stellen en dat ze iedereen aanmoedigen om veilig te werken.

Van medewerkers wordt verwacht dat ze:

  • weten welke procedures en regels van toepassing zijn op hun werk;
  • verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veilige gedrag;
  • hun naaste collega’s aanspreken op (on)veilig gedrag;
  • als een team samenwerken om onze ambities te realiseren.

Deze HSE-beleidsverklaring wordt jaarlijks geëvalueerd als onderdeel van het management review en indien nodig herzien.

Milieu

Het beleid van Alco Energy Rotterdam is erop gericht om zoveel als mogelijk invloeden van onze bedrijfsvoering op mens en milieu in onze directe omgeving te voorkomen.

Daarom hebben we een WABO-vergunning, doen we zelf regelmatig emissiemetingen en worden we regelmatig geïnspecteerd door DCMR.

“Geuroverlast” verminderen voor omwonenden is voor Alco Energy Rotterdam van groot belang. Om geuroverlast tot het verleden te laten behoren zijn er twee thermische naverbranders geïnstalleerd.

In de naverbrander wordt de typische ‘gistgeur’ die ontstaat tijdens het fermentatieproces van mais en de ‘broodbaklucht’ die ontstaat tijdens het samenpersen van het veevoeder tot biks, afgevangen en verbrand bij een temperatuur van 850 graden.

BRZO

Sinds 1 juni 2015 is de Seveso III-Richtlijn van kracht. In Nederland is deze richtlijn omgezet in het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO 2015). Alco Energy Rotterdam valt onder de werkingssfeer van dit Besluit als lage drempel inrichting.

De overheid controleert de naleving van BRZO door regelmatige inspecties. Deze worden gezamenlijk uitgevoerd door de Inspectie SZW, DCMR Milieudienst Rijnmond en Veiligheidsregio Rotterdam. Zij stellen een gezamenlijk rapport op met hun bevindingen.

De overheid publiceert samenvattingen van de BRZO-rapportage via www.brzoplus.nl. Hier kunt u ook de samenvattingen vinden over Alco Energy Rotterdam.