Ethische code, Privacy- en Cookiebeleid

Alco Energy Rotterdam maakt deel uit van Alcogroup SA

Ethische code

Alcogroup’s ethische code zoals uitgedrukt in dit Handvest zijn elementair voor het zakelijk gedrag van de Alcogroup en zijn aangesloten bedrijven. Omdat we streven naar een hoge prestatienorm binnen de omgevingen waarin we werken, is het naleven van deze waarden essentieel voor ons voortdurende succes.
Alcogroup zal er voortdurend naar streven om zijn externe belanghebbenden aan te moedigen om volgens dezelfde normen te leven.

Mensenrechten respecteren

 • Alcogroup onderschrijft de regels inzake mensenrechten zoals opgesteld door de Verenigde Naties en in lijn met de legitieme rol van het bedrijfsleven.
 • Schending van deze grondrechten is onaanvaardbaar.

Respect voor milieuwaarden

 • Alcogroup erkent de algemene milieu-impact van menselijke ontwikkeling op de planeet.
 • We zetten ons in voor initiatieven ten gunste van verantwoorde milieupraktijken.
 • We integreren duurzame ontwikkeling in al onze activiteiten, aangezien we waarderen dat dit deel uitmaakt van onze langetermijnstrategie voor bedrijfsgroei.
 • We ontwikkelen duurzame productie en gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
 • Alcogroup zal transparant relevante informatie verstrekken aan legitiem geïnteresseerde partijen met betrekking tot de manier waarop onze producten worden geproduceerd, onder voorbehoud van eventuele dwingende overwegingen van zakelijke vertrouwelijkheid.

Arbeidsregels respecteren

 • Alcogroup benadrukt respect voor een open dialoog met zijn medewerkers om het beste gebruik van hun talenten te promoten om ons bedrijf te ontwikkelen.
 • Al onze medewerkers worden onpartijdig en zonder discriminatie behandeld.
 • Alcogroup streeft naar inclusiviteit en diversiteit in de samenstelling van haar personeelsbestand.
 • Wij zijn sterk gekant tegen elke vorm van dwangarbeid.
 • Wij staan ​​volledig achter de afschaffing van kinderarbeid.

Privacy beleid

Alcogroup N.V. en zijn filialen zijn zich bewust van het belang van de bescherming van de persoonsgegevens van al hun contacten, en als het gaat om de bescherming van de privacy, streeft Alcogroup naar transparantie en vertrouwen. Met de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben we een privacy-beleid geïmplementeerd om de gegevensverwerking door Alcogroup
te verduidelijken.

Alcogroup N.V. is een Belgische vennootschap, met maatschappelijke zetel te Vorstlaan 100,
1170 Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0890.622.821, hierna “Alcogroup”.
Alcogroup (hierna de “Groep”) heeft verschillende filialen, waaronder Alco Energy Rotterdam.

De bedrijven van de Groep kunnen elk de verantwoordelijke zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De betrokkenen zijn alle contacten van de Groep, ongeacht of ze al dan niet contractueel gebonden zijn (de “Contacten”).

De Groep verzamelt op verschillende manieren informatie over de Contacten, in het bijzonder van de Contactpersoon zelf, via visitekaartjes of e-mailhandtekening en elke uitwisseling tussen de Contactpersoon en de Groep. De verzamelde informatie omvat naam, professioneel postadres, professionele e-mail, professioneel telefoonnummer en functietitel, enz. (hierna de “Persoonsgegevens”). De Groep verzamelt echter geen gevoelige informatie over u (d.w.z. ras, religie, politieke mening, enz.).

De Groep verwerkt de Persoonsgegevens voornamelijk om de relaties tussen elk bedrijf van de Groep en haar contacten te onderhouden of om de contracten uit te voeren, in het belang van beide partijen (hierna de “Doeleinden”). In het kader van de uitvoering van het contract moet de Groep mogelijk bepaalde informatie uitwisselen met klanten, leveranciers of tussenpersonen. De Groep zorgt ervoor dat elke persoon die de Persoonsgegevens zal verwerken, de verbintenis heeft aangegaan om de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te waarborgen en een adequate training heeft ontvangen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens.

De verwerking door de Groep is in overeenstemming met de bepalingen van de AVG, en de Groep verwerkt dergelijke Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig voor de Doeleinden. 
De Groep zal al het mogelijke doen om op elk moment de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de Persoonsgegevens te verzekeren, evenals de veiligheid van de verwerking van dergelijke gegevens door de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking en het risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

Alcogroup zorgt ervoor dat elk verzoek van een betrokkene die bereid is een recht uit te oefenen dat hem/ haar is verleend door de AVG (recht op inzage, recht op rectificatie, recht op vergetelheid, recht op beperking van verwerking, recht op dataportabiliteit, recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, recht met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming) worden onmiddellijk verwerkt. Alle verzoeken kunnen worden gestuurd naar dataprotection@alcogroup.com en zullen binnen een redelijke termijn worden beantwoord.
In geval van nood kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland, de toezichthoudende autoriteit is de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Cookie beleid

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien dit wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Elke verdere vraag of opmerking kan worden gestuurd naar dataprotection@alcogroup.com of privacy@alcoenergy.com 

Juridische kennisgeving

Alco Energy Rotterdam B.V.

Merwedeweg 10 (Haven 5629)
3198 LH Europoort – Rotterdam
Nederland

Tel: +31 (0)181 24 25 00
info@alcoenergy.com