Alco Energy Rotterdam / Veiligheid, Gezondheid en MilieuHSE beleidsverklaring – Samen gezond en veilig

We staan als nieuw bedrijf aan het begin van onze ontwikkeling. Onze ambitie is helder: we willen ons proactief opstellen, onze productieprocessen optimaliseren en inzetten op energie-efficiëntie. Dat alles in een prettige, veilige en gezonde werkomgeving waar onze medewerkers met plezier samenwerken aan het leveren van onze kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten. We willen volledig in compliance zijn met wet- en regelgeving en geen overlast veroorzaken in onze omgeving. Om die ambitie waar te maken, is ons beleid gericht op:

  • Het zorgdragen voor de veiligheid en gezondheid van al onze medewerkers en derden (waaronder contractors, stagiaires, bezoekers);
  • Het zoveel als mogelijk voorkomen van invloeden van onze bedrijfsvoering op mens en milieu in onze omgeving;
  • Het identificeren en beheersen van risico’s die samenhangen met onze bedrijfsvoering door het borgen van een hoog beschermingsniveau;
  • Het voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit;
  • Het beschikbaar stellen van voldoende middelen.

We verbeteren en borgen onze werkprocessen en HSE prestaties continue door het toepassen van de Plan-Do-Check-Act cyclus van Deming. We borgen de kwaliteit van onze hoogwaardige en duurzame producten door te voldoen aan de Good Manufacturing Practice+ (GMP+ certificaat).

We streven naar een veiligheidscultuur waarbij onze werknemers de risico’s die werkzaamheden met zich mee brengen herkennen en weten hoe ze veilig kunnen werken. We identificeren en evalueren onze risico’s en richten systemen in om risico’s te beheersen. Ons veiligheidsbeheerssysteem (VBS) is gebaseerd op 17 veiligheidsmanagement­procedures (VMP’s), die invulling geven aan de eisen vanuit BRZO 2015.

Het lijnmanagement neemt verantwoordelijkheid voor de implementatie van het HSE beleid. Dat betekent in de praktijk dat zij het beleid actief uitdragen, dat ze training en opleiding faciliteren, dat ze de benodigde middelen ter beschikking stellen en dat ze iedereen aanmoedigen om veilig te werken.

Van medewerkers wordt verwacht dat:

  • ze weten welke procedures en regels van toepassing zijn op hun werk;
  • ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veilige gedrag;
  • ze hun naaste collega’s aanspreken op (on)veilig gedrag;
  • ze als een team samenwerken om onze ambities te realiseren.

Deze HSE beleidsverklaring wordt jaarlijks geëvalueerd als onderdeel van het management review en indien nodig herzien.

De directie van Alco Energy Rotterdam B.V.

Milieu

Het beleid van Alco Energy Rotterdam is erop gericht om zoveel als mogelijk invloeden van onze bedrijfsvoering op mens en milieu in onze omgeving te voorkomen.
Daarom hebben we een WABO-vergunning, doen we zelf regelmatig emissiemetingen en worden we regelmatig geïnspecteerd door DCMR.

Om ook op het gebied van “Geur” aan de vergunningseisen te voldoen werkt Alco Energy Rotterdam aan de installatie van de tweede thermische naverbrander die naar verwachting voor de zomer in bedrijf zal worden genomen. Hiermee wordt een volgende stap gezet in het verder reduceren van geuremissies. De eerste naverbrander is in januari 2014 in bedrijf genomen en maakte een einde aan nagenoeg alle geuroverlast. Er is besloten deze 2e naverbrander te bouwen als back-up en om een extra aantal stromen aan te sluiten.

In de naverbrander wordt de typische ‘gist geur’ die ontstaat tijdens het fermentatieproces van mais en de ‘broodbaklucht’ die ontstaat tijdens het samenpersen van het veevoeder tot biks, afgevangen en verbrand bij een temperatuur van 850 graden.

Meer informatie:  Dick van der Ploeg, HSEQ Manager: 06 – 134 51 081

BRZO

Sinds 1 juni 2015 is de Seveso III-regelgeving van kracht. In Nederland is deze regelgeving geïmplementeerd in het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO 2015). Alco Energy Rotterdam valt onder de werkingssfeer van dit besluit als lage drempel inrichting.

Door middel van regelmatige inspecties controleert het bevoegd gezag de naleving van BRZO. Deze inspecties worden gezamenlijk uitgevoerd door Inspectie SZW, DCMR Milieudienst Rijnmond en Veiligheidsregio Rotterdam. Zij stellen een gezamenlijk rapport op met met de bevindingen.

De overheid publiceert samenvattingen van de BRZO-rapportage via www.brzoplus.nl. Hier kunt u ook de samenvattingen vinden over Alco Energy Rotterdam.